02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

TCS Innovation Results

ฝ่ายวิชาการ ระดับประถมและมัธยมศึกษา โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้ตระหนักและเข้าใจถึงความสำคัญในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันและอนาคต การเรียนแต่ในตำราคงจะไม่เพียงพออีกต่อไป จึงได้จัดให้มีกิจกรรม Innovation เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีโอกาส คิด สร้าง ผลิตนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ และใช้ได้จริง โดยมีคุณครูประจำชั้น ครูฝ่ายศาสนกิจ ระดับประถมศึกษา – มัธยมศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มย่อย ในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และขอเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนทุกคนที่มีส่วนในกิจกรรมครั้งนี้ ขอพระเจ้าอวยพระพร