02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

Kindergarten (Pre-K – KG)

“ระดับชั้นปฐมวัย”

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ (History and Profile)

โรงเรียนไทยคริสเตียนได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ค.ศ.1967 โดยมูลนิธิแห่งคริสตจักรสะพานเหลืองตั้งอยู่บนพื้นที่ 9 ไร่ มีบรรยากาศร่มรื่น เปิดทำการสอนโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย

แนวการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยของโรงเรียนไทยคริสเตียน

โรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย ตามแนวคิดของ ดร.มาเรีย มอนเตสซอรี่ ได้จัดประสบการณ์ตามแนวคิดมอนเตสซอรี่ โดยอยู่บนพื้นฐานจากพระคัมภีร์ เพื่อสร้างเสริมจริยธรรมคริสเตียนให้เด็กได้มีพื้นฐานของชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม มุ่งเน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างอิสระลงมือปฏิบัติจริงจากสื่ออุปกรณ์ของมอนเตสซอรี่ เด็กจะได้มีโอกาสฝึกทักษะประสาทสัมผัสทั้ง 5 ตา หู จมูก ปาก และมือ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านคณิตศาสตร์ ภาษาไทย อังกฤษ จากเจ้าของภาษาโดยตรง

เปิดโอกาสให้เด็กได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน มีความสุข มีวินัยในตนเอง สร้างสุขนิสัยที่ดีให้กับตนเอง และผู้อื่น โดยครูเป็นผู้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างอบอุ่น เพื่อให้เด็กได้พัฒนาการครบทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

กิจกรรมอิสระ : เกมการศึกษา เลือกเสรี สร้างสรรค์ (Free Activities)

เป็นการจัดกิจกรรมที่เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสเลือก ลงมือปฏิบัติเป็นรายบุคคล และกลุ่มย่อย เด็กมีโอกาสได้เลือกเสรีตามงานที่ตนเองสนใจ โดยจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์มอนเตสซอรี่ไว้ในตู้งาน ดังนี้

  1. งานประสบการณ์ชีวิต : เด็กวัยนี้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ โดยเฉพาะทักษะด้านการเขียน และการพูดฉะนั้นมือของเด็กจึงเป็นครูที่ดีที่สุดในการฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นตัวนำ และตัวเชื่อมเด็กกับกระบวนความคิด เด็กได้ปฏิบัติเอง เด็กก็จะได้รับความสุขและความเชื่อมั่นในตนเอง นอกจากนี้ยังได้รับการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างเป็นระเบียบ
  2. งานประสาทสัมผัส : อุปกรณ์ประสาทสัมผัสนี้ เป็นรากฐานสำหรับอุปกรณ์เครื่องมือทางการเรียนรู้ของเด็กในอนาคต เพราะเป็นสื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการเขียนการอ่าน และการพัฒนาทักษะต่างๆ ของเด็กต่อไป โดยช่วยให้เด็กสนใจรายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เด็กสามารถแยกแยะ
    จัดหมวดหมู่หรือเชื่อมโยงในสิ่งที่เขารู้ได้โดยผ่านกระบวนการฝึกประสาทสัมผัสในการใช้อุปกรณ์มอนเตนซอรี่
  3. งานคณิตศาสตร์ : งานทางด้านคณิตศาสตร์เป็นวิธีการเตรียมความพร้อมทางด้านพื้นฐานคณิตศาสตร์ เด็กๆจะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน เพราะวัยเด็กจะสามารถซึมซับความรู้ และทักษะของคณิตศาสตร์ได้ง่าย และมีความสุข
  4. งานศิลปะ : เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้แสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และจินตนาการ เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือ และประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการอ่านการเขียนในโอกาสต่อไป นอกจากนี้เด็กแต่ละคนได้ถ่ายทอดความคิด ความรู้สึกของตนอย่างอิสระ ผ่อนคลาย โดยมีโอกาสได้เลือกตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งมีครูเป็นผู้สังเกตการณ์และช่วยเหลือเมื่อเด็กต้องการ และคอยกระตุ้นให้กำลังใจในผลงานของเด็กเพื่อทำให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นใจ
  5. งานทางด้านภาษา : เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยให้เด็กได้เรียนรู้ และเข้าใจความแตกต่างของเสียง และรูปร่างของตัวหนังสือ ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมือที่หลากหลายวิธี ซึ่งจะนำไปสู่การจับดินสอได้อย่างถูกวิธี ขณะเดียวกัน การพัฒนาทักษะด้านการฟัง การพูด และการอ่านจะดำเนินไปพร้อมๆกัน โดยผ่านกระบวนการใช้อุปกรณ์มอนเตสซอรี่ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มุ่งปลูกฝังให้เด็กรักการอ่านเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ภาษาสื่อสารถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในสิ่งต่างๆ และการใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้

กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ

เป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อใหญ่ โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด โดยอาศัยทักษะการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานที่ใช้สรีระส่วนต่างๆ ของร่างกาย ทั้งส่วนใหญ่และส่วนย่อย ให้เกิดจินตนาการ รวมไปถึงการใช้อุปกรณ์เป็นสื่อในการประกอบจังหวะ เพื่อเน้นการรับรู้ด้วยการฟังที่ผสมผสานทักษะทางดนตรี เพื่อสร้างสุนทรียในจิตใจ เกิดจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์

กิจกรรมเคลื่อนไหว (พลศึกษา/กลางแจ้ง)

เป็นกิจกรรมที่เน้นพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อใหญ่ โดยมุ่งฝึกบริหารร่างกาย และทักษะพื้นฐานทางกีฬาเพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสามารถส่วนตัว โดยคำนึงถึงพัฒนาการเฉพาะตัวของเด็กแต่ละคน

กิจกรรมเสริมประสบการณ์พิเศษด้านคอมพิวเตอร์

เป็นการเรียนรู้การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเข้าใจกฏ กติกา ระเบียบ ข้อตกลงในการทำงานกับคอมพิวเตอร์