02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

Visa for Foreign Students

แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุญาตชาวต่างประเทศเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน

(ให้ถือปฏิบัติ  ตั้งแต่วันที่  29 มีนาคม 2555)

       เอกสารประกอบการพิจารณา

 

หมายเหตุ

1. โรงเรียนเสนอเรื่องพร้อมแนบสำเนาหลักฐานของโรงเรียนที่เป็นปัจจุบัน

2. สำเนาเอกสารทุกฉบับรับรองสำเนาโดยผู้อำนวยการ / ผู้บริหาร

3. โรงเรียนเอกชนในส่วนกลางให้โรงเรียนยื่นเรื่องต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

4. โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาคให้โรงเรียนยื่นเรื่องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ยกเว้นโรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้โรงเรียนยื่นเรื่องต่อสำนักงานการศึกษาเอกชน