02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

ชำระค่าเทอมผ่าน Mobile Banking

ท่านผู้ปกครองสามารถชำระค่าเทอมผ่าน Mobile Banking เฉพาะของธนาคารกรุงศรีอยุธยา และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยไม่ต้องส่งสลิปมาที่โรงเรียน

แต่หากท่านใดต้องการใช้บริการของธนาคารอื่น ท่านสามารถชำระค่าเทอมด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 3201325311 “โรงเรียนไทยคริสเตียน” และส่งสลิปโอนเงินพร้อมระบุชื่อสกุลและระดับชั้นของนักเรียนมาที่ finance@thaichristian.ac.th