02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

Primary Level (G.1 – G.6)

“ระดับชั้นประถมศึกษา″

ประวัติและความเป็นมา

โรงเรียนไทยคริสเตียน ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิดโครงการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) เริ่มเปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา

การเรียนการสอนแบบสองภาษานั้น ใช้แนวการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนโดยครูเจ้าของภาษา (Native Speaker) โดยเริ่มจากระดับชั้นประถมศึกษา จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

โรงเรียนจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอนกับครูเจ้าของภาษาในหลากหลายวิชา เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา พลศึกษา เทคโนโลยี เป็นต้น สำหรับวิชาภาษาไทย สังคม และวัฒนธรรมไทย จะสอนโดยครูไทย

ประสบการณ์พิเศษที่นักเรียนจะได้รับจากการเรียนโรงเรียนสองภาษา คือ การเรียนในโรงเรียนที่มีลักษณะคล้ายกับโรงเรียนนานาชาติ จะทำให้นักเรียนเข้าใจ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เป็นอย่างดี โดยที่ไม่จำเป็นต้องส่งบุตรหลานไปศึกษาที่ต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้รับความอบอุ่นในครอบครัว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดเงินตราไม่ให้รั่วไหลออกนอกประเทศ

โรงเรียนไทยคริสเตียนพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการโดยตลอด และได้นำสื่อเทคโนโลยีการสอนที่ทันสมัยมาใช้ประกอบการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น

ฝ่ายสองภาษา เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัย – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งนักเรียนที่จบจากโรงเรียนไทยคริสเตียนสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรภาคปกติ และ หลักสูตรนานาชาติในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ