02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th

เลือกตั้งสภานักเรียน 2021

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้ฝึกเรียนรู้ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับประชาธิปไตย โดยจัดให้มี “สภานักเรียน” ในปีการศึกษา 2564 นี้ มี 3 พรรค เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่

เบอร์ 1 “พรรคใจไว้ที่เรา” 

เบอร์ 2 “Next Level”

เบอร์ 3 “พรรครบพบรัก”

ติดตามนโยบายและความเคลื่อนไหวของพวกเขาได้ที่ https://www.facebook.com/TCS.ThaiChristianSchool