02-713-0922-4
info@thaichristian.ac.th
×

Thai Christian School > การรับสมัคร > Preschool – Grade 12

Preschool – Grade 12

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ เฉพาะปีการศึกษา 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุ ชั้นเตรียมปฐมวัย อายุ 2 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

2. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
3. มีความรู้พื้นฐานตามที่โรงเรียนกำหนด และมีวุฒิภาวะเหมาะสมที่จะเข้ารับการศึกษา

หลักฐานการสมัคร ติดต่อขอซื้อใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9:00 – 15:00 น.
1. แบบฟอร์มใบสมัคร (กรอกข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจนด้วยตัวบรรจง)

2. ค่าใบสมัครสอบ 500 บาท
3. รูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 2 รูป (ขนาด 1 นิ้ว)
เอกสารที่จะต้องสำเนาของนักเรียน
4. ใบสูติบัตร หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. ทะเบียนบ้าน

6. ใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)
7. หลักฐานการศึกษาจากโรงเรียนเดิม

เอกสารในส่วนของผู้ปกครองนักเรียน
8. บัตรประชาชน
9. ทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
10.ทะเบียนบ้าน

ระเบียบการสอบคัดเลือก

  1. ระดับเตรียมปฐมวัย – ปฐมวัยปีที่ 3 ทดสอบความพร้อมของนักเรียน สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน
  2. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน
  3. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ สัมภาษณ์ผู้ปกครองและนักเรียน

ประกาศผลสอบ ทางโรงเรียนจะแจ้งผลสอบ หลังเสร็จสิ้นการสอบภายใน 7 วันทาการ
การมอบตัว นักเรียนที่สอบผ่านต้องลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์